.جهت مشاهده نقاشیها در سایز بزرگتر بر روی آن کلیک نمائید
 
چهره شماره 9 چهره شماره 7 چهره شماره 4 چهره شماره 3  چهره شماره 2 چهره شماره 1 چهره شماره 6 چهره شماره 8 چهره شماره 5

رویاهای کودکی رویاهای کودکی  انوشیروان روحانی جینا مادر بزرگ کفاش پدر بزرگ سرکه فروش